Biện pháp quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng

Ở nước ngoài quản lý và quản lý hoạt động dạy học đã được đề
cập từ lâu. Lúc đầu cơ sở lý luận về dạy học, quản lý hoạt động dạy học chỉ thể
hiện dưới dạng một số ý tưởng của những nhà triết học ( đồng thời cũng là nhà
giáo dục), sau đó dần dần phát triển và hoàn thiện hơn.
Trong lĩnh vực giáo dục, thời gian gần đây các tài liệu nghiên cứu về giáo
dục và dạy học ở nước ngoài và trong nước thường nói tới việc cần thiết chuyển
từ “dạy học lấy giáo viên làm trung tâm” sang “dạy học lấy học sinh làm trung
tâm”. Có thể xem “dạy học lấy học sinh làm trung tâm” là một tư tưởng, một
quan điểm, một cách tiếp cận mới về hoạt động dạy học hiện nay.
Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm khuyến khích học sinh
tự học hỏi, tự phát huy sáng tạo, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn. Phương pháp
dạy học lấy học sinh làm trung tâm đã bắt nguồn từ thế kỷ thứ 18 với nhà giáo
dục, triết gia Pháp nổi tiếng Jean Jacques Rousseau. Tiếp đến là sự đóng góp của
các nhà giáo dục Pestalozzi, Francis, Parker, Ovide, Decroly và Maria
Montessori.
Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm với Joham Pestalozzi;
ông là nhà giáo dục Thụy Sỹ. Pestalozzi đã đóng góp một cách lớn lao vào việc
phát triển quan điểm giáo dục hiện đại “Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm
trung tâm” điều này có nghĩa là tất cả các điều học hỏi phải được hướng về học
sinh, “lấy học sinh làm trung tâm” thay cho “ lấy giáo viên làm trung tâm”. Để
thực hiện “phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm” này người thầy
đóng vai trò hướng dẫn, giải thích khi cần thiết, thúc đẩy các sinh hoạt giáo dục,
kiểm soát sự tiến triển học tập của học sinh. Quan điểm dạy học này dựa trên cơ
sở học tập cá nhân, học tập nhóm, học tập nghiên cứu, học tập hỗ tương, học tập
các giá trị nhân bản và học tập qua tài
liệu, tiện nghi kỹ thuật.

Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Văn Cúc, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Mai
Keywords: Quản lý hoạt động dạy học
Tiếng Anh
Phổ thông trung học
Hải Phòng
Phương pháp dạy học
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy – học, quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh trong nhà trường Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng việc quản lí hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ S (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48743
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *