Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica

Trong những năm gần đây tin học phát triển rất mạnh mẽ đã tạo nên cuộc cách mạng trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội…..Xác định rõ tầm quan trọng của tin học, ngày 17-10-2000, Bộ chính trị đã ra chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong công tác đào tạo, tin học ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Tin học hoá công tác giảng dạy phát triển theo hướng làm tăng hàm lượng trí tuệ, hiệu quả đạt được gắn liền với quá trình cải tiến tổ chức và quản lý công tác giảng dạy. Tin học hoá công tác giảng dạy không chỉ tiến hành xây dựng một kết cấu hạ tầng thông tin mà còn gắn liền với việc cải tiến phương thức, hình thức, nội dung giảng dạy, đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả.

Title: Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn
Tôn, Tích Ái, Người hướng dẫn
Trần, Thị Nhàn
Keywords: Cơ học
Phương pháp dạy học
Phềm mềm toán
Trường trung học phổ thông chuyên
Vật lý
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu lí luận về việc tổ chức quá trình dạy học vật lý nói chung và quá trình dạy học phần cơ học nói riêng theo hướng rèn luyện và phát triển kỹ năng tư duy, năng lực sáng tạo với sự hỗ trợ của phần mềm toán Mathematic. Từ đó tìm hiểu vấn đề ứng dụng (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) — Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48662
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *