Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác

Title: Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Đại
Keywords: Bất đẳng thức
Lượng giác
Phương pháp dạy học
Đại số
Đẳng thức
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) — Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận về kĩ năng sáng tạo và giải pháp các đẳng thức đại số trên cơ sở đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác. Trình bày thuật ngữ sáng tạo, điều kiện cần và đủ để thừa nhận sáng tạo, nhu cầu thúc đẩy khả năng sáng tạo, tư duy và khoa học (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48634
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *