Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm

 • Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của trí tuệ sáng tạo, của
  sự bùng nổ thông tin, của nền kinh tế tri thức. Tình hình phát triẻn kinh tế,
  hội của đất nước, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có những đổi mới cơ
  bản, mạnh mẽ, vươn tới ngang tầm với sự phát triển chung của khu vực và thế
  giới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phải góp phần quyết định vào việc bồi dưỡng
  trí tuệ khoa học, năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ. Do đó việc vận dụng thành
  tựu của công nghệ thông tin cùng với các phân mềm vào giảng dạy nhắm đổi
  mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là một tất yêu để nâng cao chất
  lượng dạy học, theo hướng đảm bảo được sự phát triển năng lực sáng tạo của
  học sinh, bồi dưỡng tư duy khoa học, năng lực tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức,
  năng lực giải quyết vấn đề thích ứng với cuộc sống, thực hiện tốt nghị quyết
  lần thứ tư, ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá VII đã
  khẳng đinh.“Đổi mới phương pháp dạy và họcở tất cả các cấp, các bậc học,
  áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh
  năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”.
  Với những tính ưu việt của phần mềm toán học Mathematica như khả
  năng tính toán, khả năng đồ họa, cũng như tính dễ sử dụng của nó trong việc
  xây dựng các mô hình vật lý. Do vậy dùng phần mềm toán Mathematica có
  thể thiết kế bài giảng một cách trực giác mà không yêu cầu phải hiểu biết
  nhiều về tin học.Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi chọn đề tài:
  Sử dụng phần mềm toán học Mathematica vào việc giảng dạy bài
  tập “chuyển động cong của chất điểm” –SGK Vật lý lớp 10 THPT
Title: Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm” lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10″
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn
Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn
Ngô, Thị San
Keywords: Lớp 10
Phương pháp dạy học
Phần mềm toán học
Vật lý
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý). Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối chương trình các kiến thức Chuyển động cong của chất điểm” và các tài liệu liên quan nhằm xác định được mức độ nội (…)”
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48648
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *