Xây dựng hệ thống bài tập chương cân bằng và chuyển động của vật rắn” trong chương trình sách giáo khoa vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống

Ngày nay trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc đổi
mới nội dung, phƣơng pháp, hình thức và phƣơng tiện dạy học để chuẩn bị
cho thế hệ trẻ có đủ khả năng làm chủ đƣợc nền khoa học kĩ thuật hiện đại
là vấn đề cấp thiết. Nền giáo dục nƣớc ta đang từng bƣớc đổi mới về mọi
mặt để có thể đào tạo đƣợc những ngƣời lao động có hiệu quả cao, đáp ứng
đƣợc mục tiêu hiện đại hóa đất nƣớc. Cũng nhƣ trên toàn thế giới, mục đích
giáo dục ở nƣớc ta không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những
kiến thức, kỹ năng mà loài ngƣời đã tích lũy đƣợc trƣớc đây, mà còn đặc
biệt quan tâm đến việc bồi dƣỡng năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết
vấn đề. Để có thể đạt đƣợc mục tiêu đó, ngành giáo dục và đào tạo phải
thực hiện đổi mới đồng bộ về nhiều mặt. Riêng về phƣơng pháp và phƣơng
tiện dạy học, cần khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tƣ duy
sáng tạo cho ngƣời học, từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và
phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian
tự học, tự nghiên cứu cho học sinh… Tóm lại, dạy học hiện nay là dạy học
giải quyết vấn đề, bản chất của quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt
động tự chủ chiếm lĩnh tri thức của học sinh. Phƣơng pháp giáo dục phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học,
rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm,
đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Title: Xây dựng hệ thống bài tập chương cân bằng và chuyển động của vật rắn” trong chương trình sách giáo khoa vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10″
Authors: Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn
Lã, Thị Thu Hoài
Keywords: Chương trình giảng dạy
Phương pháp dạy học
Sách giáo khoa
Vật lý lớp 10
Bài tập
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 73 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Giới thiệu một số tiếp cận cơ bản trong lý luận dạy học, dạy học hiện đại về việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong việc dạy học vật lý, về bài tập vật lý, dạy học thông qua bài tập vật lý và lý thuyết hệ thống, tiếp cận hệ thống và điều khiển (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) — Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48660
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *